2021-10-25 22:28:27 Find the results of "

thông tư 05

" for you

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi 04/2017/TT-BKHĐT Hệ thống ...

Mẫu HS mời thầu dịch vụ phi vấn qua mạng 1 giai đoạn 2 túi HS Ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017 chọn nhà ...

Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

05/2021/TT-BXD - Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 ...

Thông số 02/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. 03/2021/TT-BXD 19/05/2021

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời ...

1. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Thông này thay thế Thông số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. 2.

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn ...

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ...

1. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. 2. Thông này thay thế Thông số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Điều 86. Trách nhiệm thực hiện. 1.

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi 11/2014/TT-BNV 13/2010/TT-BNV ...

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Luật Luật sư

Thông tư 05/2021/TT-BTP của Bộ pháp về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

Ngày 03/04/2018, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa. Theo đó, hàng hóa được xác định xuất xứ theo quy định có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bả hàng hóa đó.

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Thông số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.